دوره های آموزش باریستا و کافی شاپ ۱۳۹۸

دوره های تخصصی و حرفه باریستا و کافی شاپ درموسسه ایران شف    

دوره های جدید آموزش مدیریت باریستا و کافی شاپ

شروع دوره های آموزش باریستا و کافی شاپ