اسامی کارآموزان دوره کافی شاپ باریستا ۱۳۹۶

اسامی کارآموزان دوره کافی شاپ باریستا ۱۳۹۶

ردیف نام و نام خانوادگی شماره مدرک تاریخ دوره نام دوره
۱ محمدرضا حضوری ۱۳۰۱ ۹۶/۰۱/۲۶ باریستا عمومی
۲ زینوس نوریان ۱۳۰۲ ۹۶/۰۱/۲۶ باریستا عمومی
۳ فریما زارعی فر ۱۳۰۳ ۹۶/۰۱/۲۶ باریستا عمومی
۴ حسین شفقتی ۱۳۰۴ ۹۶/۰۱/۲۶ باریستا عمومی
۵ محمد رضا احمدی ۵۱۳۰ ۹۶/۰۱/۱۵ باریستا خصوصی
۶ مهران مشکین کلک ۵۱۳۱ ۹۶/۰۱/۱۵ باریستا خصوصی
۷ محسن قربانی ۵۱۳۲ ۹۶/۰۱/۱۶ باریستا خصوصی
۸ شیما پور قناد ۵۱۳۳ ۹۶/۰۱/۱۹ باریستا خصوصی
۹ ندا نیک دست ۵۱۳۵ ۹۶/۰۱/۱۹ باریستا خصوصی
۱۰ امیر حسین عسگری ۵۱۳۷ ۹۶/۰۱/۱۷ باریستا خصوصی
۱۱ علی شکیبا ۵۱۳۸ ۹۶/۰۱/۱۸ باریستا خصوصی
۱۲ ارشاد کریمی ۵۱۳۹ ۹۶/۰۱/۱۹ باریستا خصوصی
۱۳ محمد مهدی سهراب زادی ۵۱۴۰ ۹۶/۰۱/۲۵ باریستا خصوصی
۱۴ سارا فقیر دخت ۵۱۴۱ ۹۶/۰۱/۲۵ باریستا خصوصی
۱۵ مهدی ابراهیمی صبا ۵۱۴۲ ۹۶/۰۱/۲۵ باریستا خصوصی
۱۶ محمد امین مرادی ۵۱۴۳ ۹۶/۰۱/۲۱ باریستا خصوصی
۱۷ آرش طاهری ۵۱۴۴ ۹۶/۰۱/۲۱ باریستا خصوصی
۱۸ افسانه اسدی جویان ۵۱۴۵ ۹۶/۰۱/۱۷ باریستا خصوصی
۱۹ امیر حسین مصباح ۱۳۱۰ ۹۶/۰۲/۰۹ باریستا عمومی
۲۰ یاسر معظمی گودرزی ۱۳۱۱ ۹۶/۰۲/۰۹ باریستا عمومی
۲۱ علی ابانگاه ۱۳۱۲ ۹۶/۰۲/۰۹ باریستا عمومی
۲۲ فرانک بنی اسد اله ۱۳۱۶ ۹۶/۰۲/۱۶ باریستا عمومی
۲۳ سعید قربانی ۱۳۱۷ ۹۶/۰۲/۱۶ باریستا عمومی
۲۴ سید امیرحسین احمدی ۱۳۱۸ ۹۶/۰۲/۱۶ باریستا عمومی
۲۵ فایزه طوسی ۱۳۱۹ ۹۶/۰۲/۱۶ باریستا عمومی
۲۶ نسیم سعیدی ۱۳۲۱ ۹۶/۰۲/۱۶ باریستا عمومی
۲۷ امید عاصمی ۱۳۲۹ ۹۶/۰۲/۳۰ باریستا عمومی
۲۸ مهدی بهمن زنگی ۱۳۳۱ ۹۶/۰۲/۳۰ باریستا عمومی
۲۹ پویا جعفری ۱۳۳۳ ۹۶/۰۲/۳۰ باریستا عمومی
۳۰ مصطفی سامان نژاد ۱۳۳۵ ۹۶/۰۲/۳۰ باریستا عمومی
۳۱ شیوا کسائیان ۱۳۳۷ ۹۶/۰۲/۳۰ باریستا عمومی
۳۲ نیما معروفی ۱۳۳۹ ۹۶/۰۲/۳۰ باریستا عمومی
۳۳ مهرداد غریب ۱۳۴۱ ۹۶/۰۲/۳۰ باریستا عمومی
۳۴ معین خدا رحم ۱۳۴۳ ۹۶/۰۲/۳۰ باریستا عمومی
۳۵ سید آرین ضیائی ۵۱۴۶ ۹۶/۰۲/۰۳ باریستا خصوصی
۳۶ مژگان خرسندی ۵۱۴۷ ۹۶/۰۲/۰۳ باریستا خصوصی
۳۷ سیدمجتبی سید زاده ۵۱۴۸ ۹۶/۰۱/۲۷ باریستا خصوصی
۳۸ هادی هادی پور ۵۱۴۹ ۹۶/۰۲/۰۳ باریستا خصوصی
۳۹ مهرداد ملک محمدی ۵۱۵۰ ۹۶/۰۲/۰۶ باریستا خصوصی
۴۰ شایان چراغعلی ۵۱۵۱ ۹۶/۰۲/۰۸ باریستا خصوصی
۴۱ فرزانه فخرایی فرد ۵۱۵۲ ۹۶/۰۲/۰۹ باریستا خصوصی
۴۲ تورج ساعی ۵۱۵۳ ۹۶/۰۲/۱۰ باریستا خصوصی
۴۳ رقیه هادی زاده ۵۱۵۴ ۹۶/۰۲/۱۱ باریستا خصوصی
۴۴ ژیلا طالعی ۵۱۵۵ ۹۶/۰۲/۱۷ باریستا خصوصی
۴۵ بهار ملازم خوش ایدر ۵۱۵۶ ۹۶/۰۲/۲۳ باریستا خصوصی
۴۶ فرزان بهرامی ۵۱۵۸ ۹۶/۰۲/۲۳ باریستا خصوصی
۴۷ فاطمه جمالی زاده ۵۱۵۹ ۹۶/۰۲/۲۸ باریستا خصوصی
۴۸ شایان قادری دوست ۵۱۶۰ ۹۶/۰۲/۲۹ باریستا خصوصی
۴۹ امیر توکلی فرد ۵۱۶۱ ۹۶/۰۲/۳۰ باریستا خصوصی
۵۰ فرید جعفری زاده ۱۳۴۵ ۹۶/۰۳/۱۶ باریستا عمومی
۵۱ افسون خالقی ۱۳۴۶ ۹۶/۰۳/۱۶ باریستا عمومی
۵۲ محمدرضا مهدی طوسی ۱۳۴۷ ۹۶/۰۳/۱۶ باریستا عمومی
۵۳ مریم سادات شمشیری ۱۳۴۸ ۹۶/۰۳/۱۶ باریستا عمومی
۵۴ مهدی اله یاری ۱۳۴۹ ۹۶/۰۳/۱۶ باریستا عمومی
۵۵ محمد علی ترابیان ۱۳۵۵ ۹۶/۰۳/۱۶ باریستا عمومی
۵۶ میلاد وطن خواه ۵۱۶۲ ۹۶/۰۳/۰۳ باریستا خصوصی
۵۷ محمد بصیری ۵۱۶۳ ۹۶/۰۳/۰۳ باریستا خصوصی
۵۸ رضا نصراللهی ۵۱۶۴ ۹۶/۰۳/۰۸ باریستا خصوصی
۵۹ نسرین لمعه ۵۱۶۵ ۹۶/۰۳/۱۶ باریستا خصوصی
۶۰ فصیح حاجی نژاد ۵۱۶۶ ۹۶/۰۳/۱۶ باریستا خصوصی
۶۱ زهرا ساکت دافچاهی ۵۱۶۷ ۹۶/۰۳/۲۰ باریستا خصوصی
۶۲ پویا عباسی ۵۱۶۸ ۹۶/۰۳/۱۸ باریستا خصوصی
۶۳ علی اسمعیلی زارع ۵۱۶۹ ۹۶/۰۳/۲۳ باریستا خصوصی
۶۴ صدرا رزاقی ۵۱۷۰ ۹۶/۰۳/۲۳ باریستا خصوصی
۶۵ محمد رضا نور ایین ۱۳۵۷ ۹۶/۰۴/۰۳ باریستا عمومی
۶۶ رضا وهابی ۱۳۵۹ ۹۶/۰۴/۰۳ باریستا عمومی
۶۷ امیر حسین ساعی ۱۳۶۱ ۹۶/۰۴/۰۳ باریستا عمومی
۶۸ طاهری شاه علی ۱۳۶۳ ۹۶/۰۴/۰۳ باریستا عمومی
۶۹ ایمان کریمی ۱۳۶۵ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا عمومی
۷۰ ساناز عباسی ۱۳۶۷ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا عمومی
۷۱ فرهاد بابک ۱۳۶۹ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا عمومی
۷۲ محمد رضا عرب عامری ۱۳۷۱ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا عمومی
۷۳ صادق بهلولی داریان ۱۳۷۳ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا عمومی
۷۴ حسن کاسبان ۱۳۷۵ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا عمومی
۷۵ کلودین درویشی ۱۳۷۷ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا عمومی
۷۶ حمید رضا ثانی ۱۳۷۹ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا عمومی
۷۷ هادی صانعی ۱۳۸۱ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا عمومی
۷۸ مهرداد مریوان ۱۳۸۳ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا عمومی
۷۹ فاطمه زمانیان ۱۳۸۵ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا عمومی
۸۰ سپهر قربانی ۱۳۸۷ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا عمومی
۸۱ فهیمه احدی کلی ۱۳۸۹ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا عمومی
۸۲ کژوان شعبانی ۱۳۹۱ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا عمومی
۸۳ فائزه معافی ۱۳۹۳ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا عمومی
۸۴ فرزاد حاجی محمد رضایی ۱۳۹۵ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا عمومی
۸۵ شاهرخ باقری اقدم ۱۳۹۷ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا عمومی
۸۶ مینا بیگ زاده ۱۳۹۹ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا عمومی
۸۷ المیرا زجاجی ۱۴۰۱ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا عمومی
۸۸ محمد سینا گودرزی ۱۴۰۳ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا عمومی
۸۹ امیر آرین فرحی ۱۴۰۵ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا عمومی
۹۰ یاشار نجفی ۱۴۰۷ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا عمومی
۹۱ نیما مقصودی ۱۴۰۹ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا عمومی
۹۲ سامان همدم ۱۴۱۱ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا عمومی
۹۳ فرزاد وزین رام ۱۴۱۳ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا عمومی
۹۴ فرشته شهیدی ۱۴۱۵ ۹۶/۰۴/۳۱ باریستا عمومی
۹۵ مهدیه حسن زاده ۱۴۱۷ ۹۶/۰۴/۳۱ باریستا عمومی
۹۶ لیلا محمدی ۱۴۱۹ ۹۶/۰۴/۳۱ باریستا عمومی
۹۷ احسان میر فردی ۱۴۲۱ ۹۶/۰۴/۳۱ باریستا عمومی
۹۸ زهرا اصم ۱۴۲۳ ۹۶/۰۴/۳۱ باریستا عمومی
۹۹ سعید پور زاده حسن ۱۴۲۵ ۹۶/۰۴/۳۱ باریستا عمومی
۱۰۰ نرگس سادات دلاوری ۱۴۲۷ ۹۶/۰۴/۳۱ باریستا عمومی
۱۰۱ محمد رضا میرزایی ۵۱۷۱ ۹۶/۰۴/۰۱ باریستا خصوصی
۱۰۲ نیما عادلی ۵۱۷۲ ۹۶/۰۴/۰۶ باریستا خصوصی
۱۰۳ مجتبی اتش پنجه ۵۱۷۳ ۹۶/۰۴/۰۶ باریستا خصوصی
۱۰۴ سید اسماعیل حسنی ۵۱۷۴ ۹۶/۰۴/۰۶ باریستا خصوصی
۱۰۵ فریبا محمدی ۵۱۷۶ ۹۶/۰۴/۰۹ باریستا خصوصی
۱۰۶ هادی فرمان زاده ۵۱۷۷ ۹۶/۰۴/۱۰ باریستا خصوصی
۱۰۷ سجاد ترابی ۵۱۷۸ ۹۶/۰۴/۱۱ باریستا خصوصی
۱۰۸ معین یزدان بخش ۵۱۷۹ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا خصوصی
۱۰۹ علی اکبر اینانلو صالحی ۵۱۸۰ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا خصوصی
۱۱۰ امین دربانی ۵۱۸۲ ۹۶/۰۴/۲۱ باریستا خصوصی
۱۱۱ شایان قهرمان الموتی ۵۱۸۳ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا خصوصی
۱۱۲ علیرضا پناهی ۵۱۸۴ ۹۶/۰۴/۲۰ باریستا خصوصی
۱۱۳ رضا ملکیان ۵۱۸۵ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا خصوصی
۱۱۴ محمد تقی رجبی ۵۱۸۶ ۹۶/۰۴/۲۸ باریستا خصوصی
۱۱۵ رضا ملکیان ۵۱۸۷ ۹۶/۰۴/۲۹ باریستا خصوصی
۱۱۶ فربود دشوارگر ۵۱۸۸ ۹۶/۰۴/۲۶ باریستا خصوصی
۱۱۷ سعید جمالی ۵۱۸۹ ۹۶/۰۴/۲۶ باریستا خصوصی
۱۱۸ علیرضا الیاسی ۱۴۲۹ ۹۶/۰۵/۰۷ باریستا عمومی
۱۱۹ مستوره جاودان ۱۴۳۰ ۹۶/۰۵/۰۷ باریستا عمومی
۱۲۰ آزیتا امین فایضی ۱۴۳۱ ۹۶/۰۵/۰۷ باریستا عمومی
۱۲۱ امیر جعفری ۱۴۳۲ ۹۶/۰۵/۰۷ باریستا عمومی
۱۲۲ میر هادی خلیلی ۱۴۳۳ ۹۶/۰۵/۰۷ باریستا عمومی
۱۲۳ نسیم بهشتی ۱۴۳۴ ۹۶/۰۵/۰۷ باریستا عمومی
۱۲۴ مهدی باقری ۱۴۳۵ ۹۶/۰۵/۰۷ باریستا عمومی
۱۲۵ حامد سنگسری ۱۴۳۶ ۹۶/۰۵/۰۷ باریستا عمومی
۱۲۶ پریسا سادات قائم مقامی ۱۴۳۷ ۹۶/۰۵/۱۵ باریستا عمومی
۱۲۷ محمد صادق کریمی ۱۴۳۸ ۹۶/۰۵/۱۵ باریستا عمومی
۱۲۸ سید مصطفی حجازی کناری ۱۴۳۹ ۹۶/۰۵/۱۵ باریستا عمومی
۱۲۹ محمد عبدالغفوریان ۱۴۴۰ ۹۶/۰۵/۱۵ باریستا عمومی
۱۳۰ علی یاری شرفی ۱۴۴۱ ۹۶/۰۵/۱۵ باریستا عمومی
۱۳۱ مازیار همتی ۵۱۹۰ ۹۶/۰۵/۰۲ باریستا خصوصی
۱۳۲ علیرضا حدادی ۵۱۹۲ ۹۶/۰۵/۰۴ باریستا خصوصی
۱۳۳ جواد نیکی ۵۱۹۳ ۹۶/۰۵/۰۵ باریستا خصوصی
۱۳۴ میر هادی خلیلی ۵۱۹۴ ۹۶/۰۵/۰۷ باریستا خصوصی
۱۳۵ مصطفی حضرتی ۵۱۹۵ ۹۶/۰۵/۰۷ باریستا خصوصی
۱۳۶ لیمان رشیدی ۵۱۹۶ ۹۶/۰۵/۱۶ باریستا خصوصی
۱۳۷ مهدی پور طهماسب ۵۱۹۷ ۹۶/۰۵/۱۶ باریستا خصوصی
۱۳۸ فرزاد منصوری ۵۱۹۸ ۹۶/۰۵/۱۹ باریستا خصوصی
۱۳۹ اکبر فعال ۵۱۹۹ ۹۶/۰۵/۲۰ باریستا خصوصی
۱۴۰ شهرزاد عقیقی ۵۲۰۰ ۹۶/۰۵/۲۱ باریستا خصوصی
۱۴۱ مژگان کریمی ۵۲۰۱ ۹۶/۰۵/۲۲ باریستا خصوصی
۱۴۲ بهنام غلام رضائی ۵۲۰۲ ۹۶/۰۵/۲۳ باریستا خصوصی
۱۴۳ فریبا نوبری ۵۲۰۳ ۹۶/۰۵/۲۳ باریستا خصوصی
۱۴۴ شکوفه حسینی راد ۵۲۰۴ ۹۶/۰۵/۲۵ باریستا خصوصی
۱۴۵ ابولفضل قنبری ۵۲۰۵ ۹۶/۰۵/۲۵ باریستا خصوصی
۱۴۶ توران سعادتی طاش ۵۲۰۶ ۹۶/۰۵/۲۶ باریستا خصوصی
۱۴۷ مهران قربانی ۱۴۴۲ ۹۶/۰۵/۲۸ باریستا عمومی
۱۴۸ محمد رضا حسن پور ۱۴۴۳ ۹۶/۰۵/۲۸ باریستا عمومی
۱۴۹ رقیه قربانیان تودشکی ۱۴۴۴ ۹۶/۰۵/۲۸ باریستا عمومی
۱۵۰ حمید رضا اسماعیلی پور ۱۴۴۵ ۹۶/۰۵/۲۸ باریستا عمومی
۱۵۱ زهراصباغی نژِاد قمی ۱۴۴۶ ۹۶/۰۵/۲۸ باریستا عمومی
۱۵۲ شاهین عیسی ئی ۱۴۴۷ ۹۶/۰۵/۲۸ باریستا عمومی
۱۵۳ کوروش اسمعیلی ۱۴۴۹ ۹۶/۰۶/۰۴ باریستا عمومی
۱۵۴ حسین رضا زاده ۱۴۵۰ ۹۶/۰۶/۰۴ باریستا عمومی
۱۵۵ محبوبه وطن خواه ۱۴۵۱ ۹۶/۰۶/۰۴ باریستا عمومی
۱۵۶ محمدمعین سالک ۱۴۵۲ ۹۶/۰۶/۰۴ باریستا عمومی
۱۵۷ حامد میرزایی ۱۴۵۳ ۹۶/۰۶/۰۴ باریستا عمومی
۱۵۸ حمید رضا معروفی ۱۴۵۴ ۹۶/۰۶/۰۴ باریستا عمومی
۱۵۹ میثم رستمی ۱۴۵۵ ۹۶/۰۶/۰۴ باریستا عمومی
۱۶۰ فرزانه توکلی ۱۴۵۶ ۹۶/۰۶/۰۴ باریستا عمومی
۱۶۱ نسیم حاجی خانیان ۱۴۵۷ ۹۶/۰۶/۰۴ باریستا عمومی
۱۶۲ فرید عزیزیان ۵۲۰۸ ۹۶/۰۶/۰۲ باریستا خصوصی
۱۶۳ حمید رضا نظری ۵۲۱۰ ۹۶/۰۶/۰۵ باریستا خصوصی
۱۶۴ ملیکا کوهی ۵۲۱۱ ۹۶/۰۶/۰۶ باریستا خصوصی
۱۶۵ محمد جواد سلطانی ۵۲۱۲ ۹۶/۰۶/۰۸ باریستا خصوصی
۱۶۶ علی یاری شرفی ۵۲۱۴ ۹۶/۰۶/۰۹ باریستا خصوصی
۱۶۷ فرهاد علی میرزا بلوچ ۵۲۱۷ ۹۶/۰۶/۱۱ باریستا خصوصی
۱۶۸ میلاد ابوالعلایی ۵۲۱۸ ۹۶/۰۶/۱۲ باریستا خصوصی
۱۶۹ سید هادی متقی قمصری ۱۴۵۸ ۹۶/۰۶/۱۹ باریستا عمومی
۱۷۰ علی تقی پور بیرگانی ۱۴۵۹ ۹۶/۰۶/۱۹ باریستا عمومی
۱۷۱ فاطمه تمیمی ۱۴۶۰ ۹۶/۰۶/۱۹ باریستا عمومی
۱۷۲ پگاه وکیلی ۱۴۶۱ ۹۶/۰۶/۱۹ باریستا عمومی
۱۷۳ امید حاجی پور ۱۴۶۲ ۹۶/۰۶/۱۹ باریستا عمومی
۱۷۴ ندا جوادی راد ۱۴۶۳ ۹۶/۰۶/۱۹ باریستا عمومی
۱۷۵ پدرام شریلو ۱۴۶۴ ۹۶/۰۶/۱۹ باریستا عمومی
۱۷۶ سوده سرخه ای ۱۴۶۵ ۹۶/۰۶/۱۹ باریستا عمومی
۱۷۷ محبوبه قنبر پور ۱۴۶۶ ۹۶/۰۶/۱۹ باریستا عمومی
۱۷۸ مصطفی حسنی مقدم ۵۲۱۹ ۹۶/۰۶/۲۵ باریستا خصوصی
۱۷۹ ابراهیم کوخردی ۱۴۶۷ ۹۶/۰۶/۰۲۵ باریستا عمومی
۱۸۰ سمیه مشفقی ۱۴۶۸ ۹۶/۰۶/۰۲۵ باریستا عمومی
۱۸۱ طاهر شاهین ۱۴۶۹ ۹۶/۰۶/۰۲۵ باریستا عمومی
۱۸۲ مرتضی افخمی رشیدی ۱۴۷۰ ۹۶/۰۶/۰۲۵ باریستا عمومی
۱۸۳ انسیه زارعی ۱۴۷۱ ۹۶/۰۶/۰۲۵ باریستا عمومی
۱۸۴ مهرداد بلالی ۵۲۲۰_۵۲۲۱ ۹۶/۰۶/۲۷ باریستا خصوصی
۱۸۵ آرش کیانی ۵۲۲۲ ۹۶/۰۷/۰۲ باریستا خصوصی
۱۸۶ بهروز امامی ۵۲۲۳ ۹۶/۰۷/۰۳ باریستا خصوصی
۱۸۷ بهاره خدابنده ۵۲۲۴ ۹۶/۰۷/۰۳ باریستا خصوصی
۱۸۸ سارا شادانلو ۵۲۲۵ ۹۶/۰۷/۰۴ باریستا خصوصی
۱۸۹ عبا آقا بابایی ۵۲۲۶ ۹۶/۰۷/۰۴ باریستا خصوصی
۱۹۰ خاطره رحیمی ۵۲۲۷ ۹۶/۰۷/۰۶ باریستا خصوصی
۱۹۱ نوشا میر شمس ۵۲۲۸ ۹۶/۰۷/۱۰ باریستا خصوصی
۱۹۲ علیرضا عبدالعزیزی ۵۲۲۹ ۹۶/۰۷/۱۱ باریستا خصوصی
۱۹۳ پیام حلیمی ۵۲۳۰ ۹۶/۰۷/۱۵ باریستا خصوصی
۱۹۴ زهرا فاریابی ۱۴۷۲ ۹۶/۰۷/۱۵ باریستا عمومی
۱۹۵ عزیزه موسوی ۱۴۷۳ ۹۶/۰۷/۱۵ باریستا عمومی
۱۹۶ سعید رئوفی ترشایه ۱۴۷۴ ۹۶/۰۷/۱۵ باریستا عمومی
۱۹۷ وجیهه حسین زاده هنزایی ۱۴۷۵ ۹۶/۰۷/۱۵ باریستا عمومی
۱۹۸ فرهاد اسپری ۱۴۷۶ ۹۶/۰۷/۱۵ باریستا عمومی
۱۹۹ عادله فریدونی ۱۴۷۷ ۹۶/۰۷/۱۵ باریستا عمومی
۲۰۰ هانیه اسکندری ۵۲۳۱ ۹۶/۰۷/۱۶ باریستا خصوصی
۲۰۱ امیرحسین دارابی ۵۲۳۲ ۹۶/۰۷/۱۶ باریستا خصوصی
۲۰۲ مبین حیدر نژاد ۵۲۳۳ ۹۶/۰۷/۱۷ باریستا خصوصی
۲۰۳ سهیل سر گلزایی ۵۲۳۴ ۹۶/۰۷/۱۹ باریستا خصوصی
۲۰۴ ثمین سپهر تاج ۱۴۷۸ ۹۶/۰۷/۲۲ باریستا عمومی
۲۰۵ محبوبه مسعودی ۱۴۷۹ ۹۶/۰۷/۲۲ باریستا عمومی
۲۰۶ اقدس گیلانپور ۱۴۸۰ ۹۶/۰۷/۲۲ باریستا عمومی
۲۰۷ محمدرضا صدیق ۱۴۸۱ ۹۶/۰۷/۲۲ باریستا عمومی
۲۰۸ آریا خداپرست ۱۴۸۲ ۹۶/۰۷/۲۲ باریستا عمومی
۲۰۹ محمد مسلمی ۱۴۸۳ ۹۶/۰۷/۲۲ باریستا عمومی
۲۱۰ امیرحسین یگانی ۱۴۸۴ ۹۶/۰۷/۲۲ باریستا عمومی
۲۱۱ محمد پراکند ۱۴۸۵ ۹۶/۰۷/۲۲ باریستا عمومی
۲۱۲ رضا طاهری ۱۴۸۶ ۹۶/۰۷/۲۲ باریستا عمومی
۲۱۳ مانلی شهبازی مقدم ۱۴۸۷ ۹۶/۰۷/۲۲ باریستا عمومی
۲۱۴ مصطفی قلی پور ۵۲۳۶ ۹۶/۰۷/۲۳ باریستا خصوصی
۲۱۵ رامین عبدی ۵۲۳۸ ۹۶/۰۷/۲۴ باریستا خصوصی
۲۱۶ مرتضی هدایتی ۵۲۳۹ ۹۶/۰۷/۲۶ باریستا خصوصی
۲۱۷ مهسا عرفانی ۵۲۴۰ ۹۶/۰۷/۲۵ باریستا خصوصی
۲۱۸ ملاحت صائمی فرد ۵۲۴۱ ۹۶/۰۷/۲۶ باریستا خصوصی
۲۱۹ فاطمه بشول ۵۲۴۲ ۹۶/۰۸/۰۱ باریستا خصوصی
۲۲۰ آرش کیانی ۵۲۴۳ ۹۶/۰۸/۰۴ باریستا خصوصی
۲۲۱ سید علی حسینی راد ۵۲۴۴ ۹۶/۰۸/۰۶ باریستا خصوصی
۲۲۲ محمد عابد ۵۲۴۵ ۹۶/۰۸/۰۸ باریستا خصوصی
۲۲۳ سجاد عابد ۵۲۴۶ ۹۶/۰۸/۰۸ باریستا خصوصی
۲۲۴ کژوان شعبانی ۵۲۴۷ ۹۶/۰۸/۰۹ باریستا خصوصی
۲۲۵ بهرام اشتری تفتی ۵۲۴۸ ۹۶/۰۸/۰۹ باریستا خصوصی
۲۲۶ آرمین ملکی  فرد ۵۲۴۹ ۹۶/۰۸/۱۰ باریستا خصوصی
۲۲۷ مهسا عرفانی ۵۲۵۰ ۹۶/۰۸/۱۳ باریستا خصوصی
۲۲۸ فرزاد اکبری ۱۴۸۸ ۹۶/۰۸/۱۳ باریستا عمومی
۲۲۹ جمال قویدل آزموده ۱۴۸۹ ۹۶/۰۸/۱۳ باریستا عمومی
۲۳۰ بهروز گنجه ۱۴۹۰ ۹۶/۰۸/۱۳ باریستا عمومی
۲۳۱ سینا طاعتی راد ۱۴۹۱ ۹۶/۰۸/۱۳ باریستا عمومی
۲۳۲ نغمه گوگل ۱۴۹۲ ۹۶/۰۸/۱۳ باریستا عمومی
۲۳۳ مهتاب سادات کاوش ۱۴۹۳ ۹۶/۰۸/۱۳ باریستا عمومی
۲۳۴ پروین کیوان فر ۱۴۹۴ ۹۶/۰۸/۱۳ باریستا عمومی
۲۳۵ ماندانا ابرهیمی ۱۴۹۵ ۹۶/۰۸/۱۳ باریستا عمومی
۲۳۶ نرگس ابراهیمی ۱۴۹۶ ۹۶/۰۸/۱۳ باریستا عمومی
۲۳۷ سعید علاف بهبهانی ۵۲۵۱ ۹۶/۰۸/۱۴ باریستا خصوصی
۲۳۸ امین ایرجی کجوری ۵۲۵۲ ۹۶/۰۸/۲۰ باریستا خصوصی
۲۳۹ بهاره حاجی اسفندیاری ۵۲۵۳ ۹۶/۰۸/۲۰ باریستا خصوصی
۲۴۰ آرش کیانی ۵۲۵۴ ۹۶/۰۸/۲۲ باریستا خصوصی
۲۴۱ محمد صادق ثابتی ۵۲۵۵ ۹۶/۰۸/۲۴ باریستا خصوصی
۲۴۲ مجتبی عبداله زاده ۱۴۹۷ ۹۶/۸/۲۷ باریستا عمومی
۲۴۳ محمد بیگی مریم نگاری ۱۴۹۸ ۹۶/۸/۲۷ باریستا عمومی
۲۴۴ سجاد علی بیگی ۱۴۹۹ ۹۶/۸/۲۷ باریستا عمومی
۲۴۵ نسرین علی فتاحی ۱۵۰۰ ۹۶/۸/۲۷ باریستا عمومی
۲۴۶ علی اکبر اسماعیلی ۱۵۰۱ ۹۶/۸/۲۷ باریستا عمومی
۲۴۷ محمد رضا نوری ۱۵۰۲ ۹۶/۸/۲۷ باریستا عمومی
۲۴۸ حمید دهقان منشادی ۱۵۰۳ ۹۶/۸/۲۷ باریستا عمومی
۲۴۹ مهیا توانایی ۵۲۵۶ ۹۶/۰۹/۰۱ باریستا خصوصی
۲۵۰ مهدی اسانلوخار ۵۲۵۷ ۹۶/۰۹/۰۱ باریستا خصوصی
۲۵۱ بهروز حاجی زاده ۵۲۵۸ ۹۶/۰۹/۰۳ باریستا خصوصی
۲۵۲ لیلا ترک ۵۲۵۹ ۹۶/۰۹/۰۳ باریستا خصوصی
۲۵۳ اسکندر تاتاری ۵۲۶۰ ۹۶/۰۹/۰۴ باریستا خصوصی
۲۵۴ پیام پور غلامی ۵۲۶۱ ۹۶/۰۹/۰۹ باریستا خصوصی
۲۵۵ رویا محمدی عراق ۱۵۰۴ ۹۶/۰۹/۱۱ باریستا عمومی
۲۵۶ مجتبی کاتوزیان آزاد ۱۵۰۵ ۹۶/۰۹/۱۱ باریستا عمومی
۲۵۷ حسن بخشی زاده ۱۵۰۶ ۹۶/۰۹/۱۱ باریستا عمومی
۲۵۸ محمد حسین مختاری زازرانی ۱۵۰۷ ۹۶/۰۹/۱۱ باریستا عمومی
۲۵۹ علیرضا علیزاده ۱۵۰۸ ۹۶/۰۹/۱۱ باریستا عمومی
۲۶۰ مرتضی حیدری ۱۵۰۹ ۹۶/۰۹/۱۱ باریستا عمومی
۲۶۱ لیلا صدر منش ۱۵۱۰ ۹۶/۰۹/۱۱ باریستا عمومی
۲۶۲ شیوا اشرفی ۱۵۱۱ ۹۶/۰۹/۱۱ باریستا عمومی
۲۶۳ محمدرضا موسوی مقدم ۵۲۶۲ ۹۶/۰۹/۱۲ باریستا خصوصی
۲۶۴ مجتبی عبداله زاده ۵۲۶۳ ۹۶/۰۹/۱۲ باریستا خصوصی
۲۶۵ حمید شمس الدینی ۵۲۶۵ ۹۶/۰۹/۱۲ باریستا خصوصی
۲۶۶ عطا دلجو ۵۲۶۶ ۹۶/۰۹/۱۴ باریستا خصوصی
۲۶۷ پدرام بهشتی ۵۲۶۷ ۹۶/۰۹/۱۴ باریستا خصوصی
۲۶۸ علی شعبانی دو پسرانی مقدم ۵۲۶۸ ۹۶/۰۹/۱۵ باریستا خصوصی
۲۶۹ علیرضا علیزاده ۵۲۶۹_۵۲۷۰ ۹۶/۰۹/۱۸ باریستا خصوصی
۲۷۰ بهلول دوستی ۵۲۷۱ ۹۶/۰۹/۱۸ باریستا خصوصی
۲۷۱ رضا عبدولی ۵۲۷۲ ۹۶/۰۹/۱۷ باریستا خصوصی
۲۷۲ مهدی وفائیان ۵۲۷۳ ۹۶/۰۹/۲۰ باریستا خصوصی
۲۷۳ سعیده حاجیان مشرف ۵۲۷۴ ۹۶/۰۹/۲۲ باریستا خصوصی
۲۷۴ فرهاد فرامرز پور ۵۲۷۵ ۹۶/۰۹/۲۷ باریستا خصوصی
۲۷۵ علی عبدالرزاق ۵۲۷۶ ۹۶/۰۹/۲۸ باریستا خصوصی
۲۷۶ محبوبه قاسمی ۵۲۷۷ ۹۶/۰۹/۲۹ باریستا خصوصی
۲۷۷ رضا مظفری هشجین ۵۲۷۸ ۹۶/۱۰/۰۳ باریستا خصوصی
۲۷۸ سید حامد دانش پور ۵۲۷۹_۵۲۸۰ ۹۶/۱۰/۰۷ باریستا خصوصی
۲۷۹ زهره قاسمیان حاجی ۵۲۸۱ ۹۶/۱۰/۰۷ باریستا خصوصی
۲۸۰ علی اصغر مبارکی ۱۵۱۲ ۹۶/۱۰/۰۹ باریستا عمومی
۲۸۱ امیر محمد نوروزی ۱۵۱۳ ۹۶/۱۰/۰۹ باریستا عمومی
۲۸۲ امید بیزمارک ۱۵۱۴ ۹۶/۱۰/۰۹ باریستا عمومی
۲۸۳ جواد حیدری ایرنجی ۱۵۱۵ ۹۶/۱۰/۰۹ باریستا عمومی
۲۸۴ آرش حنیفی بروج ۱۵۱۶ ۹۶/۱۰/۰۹ باریستا عمومی
۲۸۵ مصطفی مرادی ۱۵۱۷ ۹۶/۱۰/۰۹ باریستا عمومی
۲۸۶ لیلا جنگجو ۱۵۱۸ ۹۶/۱۰/۰۹ باریستا عمومی
۲۸۷ امیر علایی ۱۵۱۹ ۹۶/۱۰/۰۹ باریستا عمومی
۲۸۸ حسن پرکار یزدی ۱۵۲۰ ۹۶/۱۰/۰۹ باریستا عمومی
۲۸۹ کامران جسارتی ۵۲۸۲ ۹۶/۱۰/۱۶ باریستا خصوصی
۲۹۰ حسین درویشی ۵۲۸۳ ۹۶/۱۰/۱۹ باریستا خصوصی
۲۹۱ وحید رضا قربانی شاد ۱۵۲۱ ۹۶/۱۰/۲۳ باریستا عمومی
۲۹۲ داوود نعیمی ۱۵۲۲ ۹۶/۱۰/۲۳ باریستا عمومی
۲۹۳ حمیدرضا قاجار خسروی ۱۵۲۳ ۹۶/۱۰/۲۳ باریستا عمومی
۲۹۴ بهجت یوسفی ۱۵۲۴ ۹۶/۱۰/۲۳ باریستا عمومی
۲۹۵ محمد قاسمی ۱۵۲۵ ۹۶/۱۰/۲۳ باریستا عمومی
۲۹۶ میلاد کروشابی ۱۵۲۶ ۹۶/۱۰/۲۳ باریستا عمومی
۲۹۷ مهدیار عطار ۱۵۲۷ ۹۶/۱۰/۲۳ باریستا عمومی
۲۹۸ سمانه تمنایی ۱۵۲۸ ۹۶/۱۰/۲۳ باریستا عمومی
۲۹۹ امیر مسعود کرمی ۱۵۲۹ ۹۶/۱۰/۲۳ باریستا عمومی
۳۰۰ علی مرادی ۵۲۸۴ ۹۶/۱۰/۲۶ باریستا خصوصی
۳۰۱ مبین حیدری نژاد ۵۲۸۵ ۹۶/۱۰/۲۶ باریستا خصوصی
۳۰۲ محمد پارسا مهرپیما ۵۲۸۶ ۹۶/۱۰/۲۸ باریستا خصوصی
۳۰۳ آریان بی نیاز ۵۲۸۷ ۹۶/۱۰/۲۸ باریستا خصوصی
۳۰۴ سروش علافچیان ۵۲۸۸ ۹۶/۱۰/۳۰ باریستا خصوصی
۳۰۵ سینا خانی بخش ۱۵۳۰ ۹۶/۱۰/۳۰ باریستا عمومی
۳۰۶ دانیال شمس کیا ۱۵۳۱ ۹۶/۱۰/۳۰ باریستا عمومی
۳۰۷ مهران جواهرمنش ۱۵۳۲ ۹۶/۱۰/۳۰ باریستا عمومی
۳۰۸ امیر رضا تاج آبادی ۱۵۳۳ ۹۶/۱۰/۳۰ باریستا عمومی
۳۰۹ سارا علی محمدی ۱۵۳۴ ۹۶/۱۰/۳۰ باریستا عمومی
۳۱۰ زهرا ایمانی ۱۵۳۵ ۹۶/۱۰/۳۰ باریستا عمومی
۳۱۱ علی محمودی ۱۵۳۶ ۹۶/۱۰/۳۰ باریستا عمومی
۳۱۲ آربی غضریان ۱۵۳۷ ۹۶/۱۰/۳۰ باریستا عمومی
۳۱۳ زهرا حیدری ۱۵۳۸ ۹۶/۱۰/۳۰ باریستا عمومی
۳۱۴ علی رضایی ۱۵۳۹ ۹۶/۱۰/۳۰ باریستا عمومی
۳۱۵ سینا خانی بخش ۵۲۸۹ ۹۶/۱۱/۰۳ باریستا خصوصی
۳۱۶ مسعود سرابی ۵۲۹۰ ۹۶/۱۱/۰۴ باریستا خصوصی
۳۱۷ امیرحسین صدر ۵۲۹۱ ۹۶/۱۱/۰۳ باریستا خصوصی
۳۱۸ سید هادی سیدی ۵۲۹۲ ۹۶/۱۱/۰۳ باریستا خصوصی
۳۱۹ فاطمه غزائیان ۱۵۴۰ ۹۶/۱۱/۰۷ باریستا عمومی
۳۲۰ اهورا قا قاسم ۱۵۴۱ ۹۶/۱۱/۰۷ باریستا عمومی
۳۲۱ سروش اسلامی ۱۵۴۲ ۹۶/۱۱/۰۷ باریستا عمومی
۳۲۲ حمیدرضا باقرزاده ۱۵۴۳ ۹۶/۱۱/۰۷ باریستا عمومی
۳۲۳ هادی مرادی ۱۵۴۴ ۹۶/۱۱/۰۷ باریستا عمومی
۳۲۴ پوریا قربانی ۱۵۴۵ ۹۶/۱۱/۰۷ باریستا عمومی
۳۲۵ مسعود حقیقی ۱۵۴۶ ۹۶/۱۱/۰۷ باریستا عمومی
۳۲۶ سید میثم هاشمی ۱۳۲۷ ۹۶/۱۱/۰۷ باریستا عمومی
۳۲۷ لیلا ترک ۵۲۹۳ ۹۶/۱۱/۱۵ باریستا خصوصی
۳۲۸ مهناز کیوان بهاری ۵۲۹۴ ۹۶/۱۱/۱۴ باریستا خصوصی
۳۲۹ محمد صالح جعفری ۵۲۹۵ ۹۶/۱۱/۱۷ باریستا خصوصی
۳۳۰ زینب ابرهیم پور ۵۲۹۶ ۹۶/۱۱/۱۸ باریستا خصوصی
۳۳۱ علی اصغر اصغری ۵۲۹۷ ۹۶/۱۱/۲۰ باریستا خصوصی
۳۳۲ علیرضا فرج پور ۵۲۹۸_۵۲۹۹ ۹۶/۱۱/۲۸ باریستا خصوصی
۳۳۳ نصرت اله آذری ۵۳۰۰ ۹۶/۱۱/۲۸ باریستا خصوصی
۳۳۴ امیر احسان فر ۵۳۰۱ ۹۶/۱۲/۰۶ باریستا خصوصی
۳۳۵ عبداله قدرتی ۱۵۴۷ ۹۶/۱۲/۱۲ باریستا عمومی
۳۳۶ سید جلال هاشمی ۱۵۴۸ ۹۶/۱۲/۱۲ باریستا عمومی
۳۳۷ فهیمه بهر آسمانی ۱۵۴۹ ۹۶/۱۲/۱۲ باریستا عمومی
۳۳۸ امیر مالکی ۱۵۵۰ ۹۶/۱۲/۱۲ باریستا عمومی
۳۳۹ شهره نعمت اللهی ۱۵۵۱ ۹۶/۱۲/۱۲ باریستا عمومی
۳۴۰ علی کریمخان ۱۵۵۲ ۹۶/۱۲/۱۲ باریستا عمومی
۳۴۱ میلاد انصاری ۱۵۵۳ ۹۶/۱۲/۱۲ باریستا عمومی
۳۴۲ مهدیار فوق ۱۵۵۴ ۹۶/۱۲/۱۲ باریستا عمومی
۳۴۳ محمد حسین شاکر ۱۵۵۵ ۹۶/۱۲/۱۲ باریستا عمومی
۳۴۴ علیرضا قدیری ۱۵۵۶ ۹۶/۱۲/۱۲ باریستا عمومی
۳۴۵ آرش دلیر ۵۳۰۲ ۹۶/۱۲/۱۳ باریستا خصوصی
۳۴۶ سید جلال هاشمی ۵۳۰۳ ۹۶/۱۲/۱۵ باریستا خصوصی